Adatvédelmi tájékoztató

 

  1. 05. 25-től érvényes Adatvédelmi tájékoztatónk itt olvasható:

 

  1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

Jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Oryx Ízek Kft. (székhely: 2220 Vecsés Toldy Ferenc u. 24. Cégjegyzékszám:13-09-215527, adószám: Adószám: 27445246-2-13, nyilvántartó hatóság: Vecsési Járás Hivatal Hatósági Osztály) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Vállalkozás adatvédelmi és adatkezelési politikáját. Az Oryx ízek Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.oryxizek.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a weboldalra látogatók, regisztrálók, vásárlók (a továbbiakban együttesen Személyek) adatait kezeli.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden személy számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során.

 

  1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE:

Név: Oryx Ízek Korlátolt Felelősségű Társaság

Adószám: 27445246-2-13

Székhely és levelezési cím: 2220 Vecsés Toldy Ferenc u. 24.

Telefonszám: +3630516-60-20

Email cím: hello@oryxizek.hu

 

  1. A KEZELT ADATOK KÖRE

Regisztráció: A regisztráció során a Személynek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

Felhasználónév

saját e-mail cím,

jelszó,

számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

telefonszám

 

Technikai adatok:

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Személy bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és amelyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Személy külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

 

Cookie:

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a Személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

  1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

Az adatkezelésre a www.oryxizek.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak a Személy önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Személy kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az Európai Parlament és Tanács(EU) 2016/679 Rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezése alapján, a hozzájárulást a Személy az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a Személy által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha a Személy feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Személy jogainak védelme. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Személy előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

DC2P-Personal Data

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Személy e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

  1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció a Személy általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

 

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

  1. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót vehet igénybe.

 

Adatfeldolgozók megnevezése:

Oryx ízek Kft. 2220 Vecsés Toldy Ferenc u. 24. Adószám: 27445246-2-13

Moonshot Kft. 1076 Budapest Garay tér 20. B. lház. 3. em. 2. Adószám: 26375030-2-42

A Szolgáltató a Személy adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag a Személy hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

DC2P-Personal Data

Bankkártyás fizetés megrendeléskor:

Tudomásul veszem, hogy az Oryx ízek Kft. (2220 Vecsés Toldy Ferenc u. 24) adatkezelő által a www.oryxizek.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek a Paylike (P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia) mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja az alábbi linken tekinthető meg: https://paylike.hu/privacy/policy

https://paylike.io/privacy/end-users

  1. A SZEMÉLY JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Személy bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

Szolgáltató a Személy kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a Személy személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. A Szolgáltató – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint a Személy tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. A Személy a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Oryx Ízek Kft. 2220 Vecsés Toldy Ferenc u. 24.

Ügyfélszolgálat: hello@oryxizek.hu, 06305166020

A Személy bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül. A Személy bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Személy a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

A Személy kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Személy jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

DC2P-Personal Data

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Személy, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Személy jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató a Személy helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A Személy tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. A Személy a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat, vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben a Személy szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Személlyel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

  1. E-MAIL CÍM:

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Személy azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

 

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben, elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

  1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató rendszere a Személyek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Személy által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Személyt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

DC2P-Personal Data

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Személyek a Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Személyek a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Honlapon biztosított módon.

 

DC2P-Personal Data

Oryx kiszállítási térkép Budapest
Budapest
Oryx kiszállítási térkép Budapest
Pest megye

Fehér(zóna)

Kosár összeg Kiszállítási díj
≥ 8000 FT
900 FT
≥ 15.000 FT
0 FT
≥ 30.000 FT
0 FT
30.000 FT <
0 FT

Sárga(zóna)

Kosár összeg Kiszállítási díj
≥ 8000 FT
1790 FT
≥ 15.000 FT
990 FT
≥ 30.000 FT
0 FT
30.000 FT <
0 FT

Narancssárga(zóna)

Kosár összeg Kiszállítási díj
≥ 8000 FT
2790 FT
≥ 15.000 FT
1790 FT
≥ 30.000 FT
990 FT
30.000 FT <
0 FT

Piros(zóna)

Kosár összeg Kiszállítási díj
≥ 8000 FT
3790 FT
≥ 15.000 FT
2790 FT
≥ 30.000 FT
990 FT
30.000 FT <
0 FT

Az alábbi településekre, illetve kerületekbe már 30 szendvics felett ingyenesen szállítunk: Budapest XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIII kerületeiben, Gyál, Ócsa, Felsőpakony, Alsónémedi, Vecsés, Üllő, Monor, Vasad, Monorierdő, Csévharaszt, Péteri, Bénye, Gomba, Gyömrő, Maglód, Mende, Ecser, Pécel. Kiszállítást minimum 20 db szendvics rendelése esetén tudjuk biztosítani.

Budapest további kerületeibe, illetve Pest megye tőlünk távolabb eső településeire 100 db szendvics rendelése estén tudjuk biztosítani az ingyenes kiszállítást. A minimum rendelés 50 db szendvics.